Poverená plemenárska organizácia

Ústav včelárstva vykonáva úlohu Poverenej plemenárskej organizácie (PPO), ktorá dohliada nad činnosťou šľachtiteľských chovov včelích matiek. Jedná sa o chovy, ktoré technikou umelej inseminácie a priparovacích plánov vykonávajú kontrolovanú plemenársku prácu. Sú tak odchovávané včelie matky so známym pôvodom zaznamenaným v plemenárskej evidencii. 
PPO zbiera, vyhodnocuje a finalizuje údaje o plemennej hodnote matiek v jednotlivých šľachtiteľských chovoch. Na základe nich odporúča ďalšie postupy v šľachtiteľskej práci jednotlivých chovov. Kontroluje tiež správnosť a úplnosť evidencie šľachtiteľského chovu a vedenie matriky plemenných a odchovaných včelích matiek. 

Splnenie podmienok pre chov a distribúciu včelích matiek

Ktoré podmienky sú kladené pre jednotlivých chovateľov včelích matiek?

A/ Chov matiek pre vlastnú potrebu 

Pre využitie vo vlastnom chove včelstiev môže chovať matky každý včelár, bez potreby dodatočnej registrácie alebo povolenia.  

B/ Chov matiek na distribúciu

Šľachtiteľské chovy

Hlavným poslaním šľachtiteľských chovov (ŠCH) je udržiavanie a šľachtenie línií Slovenskej kranskej včely a dodávka plemenného materiálu do rozmnožovacích chovov (RCH).

 • Počet včelstiev zaevidovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ) - minimálne 50.
 • Vyšetrenia meliva na spóry pôvodcu moru včelieho plodu (MVP) minimálne z 50 včelstiev s výsledkom negatívnym.
 • Urobená klinická prehliadku včelstiev na nebezpečné nákazy včiel aj plodu s negatívnym výsledkom.
 • Vyšetrenie zimných mŕtvoliek včiel z minimálne 50-tich včelstiev na nozematózu. Nozematóza nesmie prekročiť 25 % hranicu.
 • Vyšetrenie zimných mŕtvoliek včiel z minimálne 50-tich včelstiev na akarapidózu s negatívnym výsledkom.
 • Musí mať vydaný veterinárny atest na chov včelích matiek.
 • Nesmie byť v ochrannom pásme.
 • Vedie Knihu veterinárnych úkonov.
 • Odovzdal za minulý rok povinnú evidenciu.
 • Má doklad o pôvode plemennej matky (evidenčný lístok matky).
 • Má potvrdenie o overení príslušnosti ku kranskej rase svojich včiel.
 • Má dané potomstvo po plemennej matke na otestovanie na testačnej stanici.

Rozmnožovacie chovy

Poslaním RCH je selekcia línií kranskej včely zo ŠCH a hlavne ich množenie pre potreby úžitkových chovov (ÚCH). Okrem kvality, majú naplniť aj požiadavky trhu, takže majú spĺňať aj predpoklad kvantity, aby bol trh dostatočne nasýtený včelími matkami produkovanými v SR.

 • Minimálny počet včelstiev zaevidovaných v CEHZ - 35.
 • Vyšetrenia meliva na spóry pôvodcu MVP z minimálne z 35 včelstiev s výsledkom negatívnym.
 • Vykonaná klinická prehliadka včelstiev na nebezpečné choroby včiel aj plodu s negatívnym výsledkom.
 • Vyšetrenie zimných mŕtvoliek včiel z minimálne 35-tich včelstiev na nozematózu. Nozematóza nesmie prekročiť 40 % hranicu.
 • Vyšetrenie zimných mŕtvoliek včiel z minimálne 35-tich včelstiev na akarapidózu s negatívnym výsledkom.
 • Musí mať vydaný veterinárny atest na chov včelích matiek.
 • Nesmie byť v ochrannom pásme.
 • Vedie Knihu veterinárnych úkonov.
 • Odovzdal za minulý rok povinnú evidenciu.
 • Má doklad o pôvode plemennej matky (evidenčný lístok matky).
 • Má potvrdenie o overení príslušnosti ku kranskej rase svojich včiel.
 • Má dané potomstvo po plemennej matke na otestovanie na testačnej stanici.

Šľachtiteľským a rozmnožovacím chovom je po splnení daných podmienok vydaný Dekrét chovateľa včelích matiek, ktorým sa preukazuje pri distribúcii matiek. 

Úžitkové chovy

Úžitkové chovy sú chovy všetkých ostatných včelárov, okrem ŠCH a RCH. Včelári, ktorí sa rozhodnú odchovávať matky pre komerčné účely musia spĺňať nasledovné podmienky:

 • Vyšetrené melivo všetkých včelstiev na stanovišti na spóry pôvodcu MVP s negatívnym výsledkom.
 • Vykonaná klinická prehliadka včelstiev na choroby včiel aj plodu s negatívnym výsledkom.
 • Vyšetrenie zimných mŕtvoliek včiel na nozematózu všetkých včelstiev na stanovišti. Nozematóza nemôže prekročiť hranicu 50 %.
 • Vyšetrenie zimných mŕtvoliek včiel na akarapidózu všetkých včelstiev na stanovišti s negatívnym výsledkom.
 • Nesmie byť v ochrannom pásme.
 • Má vydaný veterinárny atest na chov včelích matiek.
 • Vedie Knihu veterinárnych úkonov.
 • Má doklad o pôvode plemennej matky.
 • Má zistenú plemennú príslušnosť včiel na stanovišti.
 • Vedie si evidenciu distribuovaných matiek – dátum, adresa, počet.

Podmienka poskytnutia dotácie od záujmového včelárskeho združenia pre včelára kupujúceho včelie matky: Dotácie na zakúpené matky sa môžu čerpať len od tých chovateľov včelích matiek, ktorým bol vydaný „Dekrét chovateľa včelích matiek“ v danom roku. Dekrét vydáva po splnení všetkých podmienok uznaná chovateľská organizácia, ktorou je „Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely“.  

This web page was designed with Mobirise themes