simple website templates

Začínajúci včelár

Kurz zahŕňa sériu praktických stretnutí na Ústave včelárstva pre tých z Vás, ktorí chcú začať včeláriť.

Chov a inseminácia včelích matiek

Dvojdňový kurz pre včelárov, ktorí sa chcú naučiť odchovávať volne párené včelie matky. Pre šľachtiteľské chovy je určený kurz inseminácie včelích matiek.

Asistent úradného veterinárneho lekára v chove včelstiev

Kurzy pre včelárov, ktorí chcú vykonávať činnosť Asistenta úradného vet. lekára pri prehliadkach včelstiev. 

Začínajúci včelár

Vážení priatelia prírody,
ak patríte medzi tých, ktorých oslovilo včelárenie natoľko, že sa mu chcú venovať prakticky, máme pre Vás ponuku praktickej výuky včelárenia na Ústave včelárstva.

Kurz začínajúci včelár prebieha formou dní (stretnutí) praktického včelárenia, ktorých termín bude volený operatívne podľa sezónnych prác. Rozpis, ako aj náplň jednotlivých stretnutí nájdete na tejto stránke. Celkovo sa jedná o 3 dvojdňové (vždy sobota a nedeľa) stretnutia. Počas dní praxe si budete môcť osvojiť zručnosti v rozširovaní včelstva, vytváraní nových včelstiev, odchove matiek, zbere a spracovaní medu a včelích produktov, zazimovaní včelstiev a liečení včelstiev. Svoje teoretické skúsenosti skonfrontujete s reálnou včelárskou praxou. 

„Kde a ako?“

 Všetky stretnutia budú realizované v budove Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku a na jeho priľahlých včelniciach - Vyšné Fabriky a Liptovská Maša. Pracovať budeme v malých skupinkách: 10 zvedavcov na jedného lektora vždy po dvojici alebo trojici pri úli, preto nás nebude veľa. Na jeden kurz sa môžu prihlásiť len 30-ti záujemcovia. V duchu "klasse statt masse" - kvalita namiesto kvantity. Ďalší uchádzači budú mať príležitosť v dodatočne vypísaných termínoch. Okrem vopred stanovených spoločných termínov kurzu môžete navštevovať naše pracovisko na individuálnu prax. To znamená, že podľa vašich potrieb si môžete dohodnúť s hociktorým našim včelmajstrom, ktorý deň by ste mali záujem zúčastniť sa pomocných prác na včelniciach. Sami si tak určíte koľko času chcete venovať praktickej výuke a zároveň môžete zažiť aj rozdielne prístupy ku chovu včelstiev.

A čo budete k absolvovaniu potrebovať? Pevné odhodlanie vytrvať možno aj napriek občasnému žihadlu z nepozornosti. Všetky pracovné a ochranné pomôcky, ktoré budete používať Vám počas trvania kurzu zapožičiame. 

Koľko to stojí ?

Kurz je hradený z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 – 2020. OPATRENIE: 1 – Prenos znalostí a informačné akcie , PODOPATRENIE: 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov.
Pre prihlásených účastníkov je teda bezplatný. 

Strava a ubytovanie

Stravu a ubytovanie nezabezpečujeme a nie sú zahrnuté v cene kurzu. Každý účastník si ich zabezpečuje sám. Odporúčané ubytovacie kapacity nájdete na stránke Ubytovanie 
Počas prestávky ponúkame kávu a čaj.

Termíny

Kurzy začínajú vždy o 9:00 ráno v uvedený termín. Registrácia od 8:30.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínu, miesta konania alebo zrušenia kurzu najneskôr dva dni pred jeho avizovaným konaním. Preto si na tejto stránke, vo vlastnom záujme, kontrolujte prípadné zmeny.

Ľutujeme, ale termíny na rok 2020 boli už obsadené záujemcami. Pre prípad registrácie ako náhradníka, alebo registrácie pre rok 2021 sa zaregistrujte na formulári "Záujem na rok 2021 alebo náhradník" v záhlaví tejto stránky.
Ďakujeme za pochopenie

skupina dátum náplň
A16.-17.5.2020Jarná prehliadka včelstiev; Rozširovanie včelstiev (kvitnutie repky a ovocných stromov). 
B23.-24.5.2020Jarná prehliadka včelstiev; Rozširovanie včelstiev (kvitnutie repky a ovocných stromov). 
A6.-7.6.2020Medobranie a tvorba nových včelstiev. Základy chovu matiek, tlmenie varroózy v období plodovania. 
B13.-14.6.2020Medobranie a tvorba nových včelstiev. Základy chovu matiek, tlmenie varroózy v období plodovania. 
A18.-19.7.2020Prehliadka a úprava včelstva pred kŕmením - rušenie medníkov, kŕmenie včelstiev, spôsoby výmeny matiek. Základy chorôb včiel.
B25.-26.7.2020Prehliadka a úprava včelstva pred kŕmením - rušenie medníkov, kŕmenie včelstiev, spôsoby výmeny matiek. Základy chorôb včiel.

Chov a inseminácia včelích matiek

Nemalú položku včelárskeho rozpočtu tvorí nákup včelích matiek. Ak sa chcete naučiť selektovať materské včelstvá a odchovať si z nich nové matky je pre Vás vhodný kurz "Chov včelích matiek". Ak zamýšľate prejsť z rozmnožovacieho chovu na šľachtiteľský nezaobídete sa bez znalostí inštrumentálnej inseminácie včelích matiek. Tú ponúkame v kurze "Inseminácia včelích matiek". 

Chov včelích matiek

Kurz „Chov včelích matiek“ je určený pre skúsenejších včelárov, ktorí sa rozhodli odchovať si svoje vlastné včelie matky.

Pred zapísaním sa na kurz je potrebné poznať minimálne vstupné podmienky: Aktívny chovateľ včelstiev s minimálnou praxou 3 roky 

Na kurze získate informácie, ktorých cieľom je naplniť nasledujúci profil absolventa: Absolvent modulu pozná techniku odchovu matiek podľa rôznych metód a ovláda základné úkony pri prelarvovaní, škôlkovaní, pridávaní matiek a vedení plemenárskej evidencie. V práci vie uplatniť vedomosti zo základov genetiky a plemenárskej práce ako sú výber včelstiev, prenášanie vlastností na potomstvo, zisťovanie pôvodu – paternity včelstiev, kontrola úžitkovosti, hodnotenie hygienického správania včiel, kríženie a čistokrvnú plemenitbu.

Inseminácia včelích matiek

Kurz „Inseminácia včelích matiek“ je určený pre skúsenejších chovateľov včelích matiek, ktorí sa rozhodli rozšíriť si svoje vedomosti a zručnosti o techniku inštrumentálnej inseminácie.

Pred zapísaním sa na kurz je potrebné poznať minimálne vstupné podmienky: Prax v odchove včelích matiek minimálne 5 rokov 

Na kurze získate informácie, ktorých cieľom je naplniť nasledujúci profil absolventa: Absolvent modulu ovláda techniku odchovu matiek použitím inseminačnej metódy. V práci vie využiť základy z anatómie a fyziológie, kríženia a čistokrvnej plemenitby, testovania matiek a organizácie plemenných chovov. Pomocou znalosti inseminačnej techniky vie založiť vlastnú líniu včely a prísnym výberom rodičovských párov dosiahnuť lepšie a rýchlejšie výsledky v plemenárskej práci. 


Koľko to stojí ?

Kurzy realizujeme za finančnej podpory z Národného programu rozvoja včelárenia. Preto nie je spoplatnený.  

Strava a ubytovanie

Stravu a ubytovanie nezabezpečujeme a nie sú zahrnuté v cene kurzu. Každý účastník si ich zabezpečuje sám. 

Termíny

Kurzy začínajú vždy o 9:00 ráno v uvedený termín. Registrácia od 8:30.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínu, miesta konania alebo zrušenia kurzu najneskôr dva dni pred jeho avizovaným konaním. Preto si na tejto stránke, vo vlastnom záujme, skontrolujte prípadné zmeny.

termín miesto konania kurz stav prihlasovania
22. - 23. 5. 2020SOŠ lesnícka, Kollárova 10, PrešovChov vč. matiekZRUŠENÉ
30. - 31. 5. 2020

Včelárske múzeum, Kráľová pri Senci

Chov vč. matiekZRUŠENÉ
19. - 20. 6. 2020Ústav včelárstva Dr. Gašperíka 599, Liptovský HrádokChov vč. matiekPrihl. ukončené
 10. - 11. 7. 2020 Ústav včelárstva Dr. Gašperíka 599, Liptovský HrádokInseminácia vč. matiekPrihl. ukončené

Asistent úradného veterinárneho lekára v chove včelstiev

V oblasti vzdelávania Asistentov úradných veterinárnych lekárov poskytujeme dva akreditované kurzy. Kurz "AÚVL začiatočník" je určený pre tých z Vás, ktorí ešte túto činnosť nevykonávali a chcú v budúcnosti spolupracovať v tejto oblasti s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. Kurz "AUVL pokročilý" je určený pre asistentov, ktorí už vykonávajú činnosť a potrebujú pravidelné preškolenie. Viac sa dozviete v popise nižšie.

Asistent úradného veterinárneho lekára - začiatočník

Kurz „Asistent úradného veterinárneho lekára - začiatočník“ je určený pre tých z Vás, ktorých zaujíma zdravotná problematika včelstiev natoľko, že sa jej chcú venovať profesionálne. To znamená, že chcete vykonávať veterinárne kontroly na stanovištiach včelstiev vo svojom okolí.

Pred zapísaním sa na kurz je potrebné poznať minimálne vstupné podmienky: Minimálne stredoškolské vzdelanie a minimálne 5 rokov aktívny chovateľ včiel. 

Na kurze získate informácie, ktorých cieľom je naplniť nasledujúci profil absolventa: Absolvent modulu ovláda činnosti asistenta veteriná rneho lekára podľa § 10 ods. 12 písmena b.) Zákona o veterinárnej starostlivosti č.39/2007 Z.z. Pozná príznaky nákaz a intoxikácii včiel, včelársku legislatívu a správny odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie. Okrem výkonu prehliadok vie v teréne odporučiť činnosti na zabezpečenie dobrého zdravotného stavu včelstiev. 

Asistent úradného veterinárneho lekára - pokročilý

Kurz „Asistent úradného veterinárneho lekára - pokročilý“ je určený pre tých z Vás, ktorým končí platnosť predošlého školenia. Jedná sa teda o preškolenie po uplynutí 3 ročného obdobia.

Pred zapísaním sa na kurz je potrebné poznať minimálne vstupné podmienky:

Minimálne stredoškolské vzdelanie . Každý uchádzač o zaradenie do vzdelávacieho modulu musí mať v minulosti  absolvované školenia Asistent úradného veterinárneho lekára pre začiatočníka, alebo preškolenie pre terénneho  spolupracovníka. Termín absolvovania takéhoto školenia nesmie byť starší ako 6 rokov. 

Na kurze získate informácie, ktorých cieľom je naplniť nasledujúci profil absolventa: Absolvent modulu získa nové poznatky v oblasti zdravotnej problematiky včelstiev, šľachtenia včelstiev zameraného na odolnosť voči chorobám, v oblasti včelárskej dezinfekcie. Získa najnovšie poznatky v oblasti legislatívnych úprav. Praktické pozorovania získané z praxe môže formou feed back absolvent priamo konzultovať s odborným lektorom. 

Koľko to stojí ?

Kurzy realizujeme za finančnej podpory z Národného programu rozvoja včelárenia. Preto nie je spoplatnený.  

Strava a ubytovanie

Stravu a ubytovanie nezabezpečujeme a nie sú zahrnuté v cene kurzu. Každý účastník si ich zabezpečuje sám. 

Termíny kurzov

Kurzy začínajú vždy o 9:00 ráno v uvedený termín. Registrácia od 8:30. 
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínu, miesta konania alebo zrušenia kurzu najneskôr dva dni pred jeho avizovaným konaním. Preto si na tejto stránke, vo vlastnom záujme, skontrolujte prípadné zmeny.

Zrušenie kurzov:

Preškolenie AÚVL:
 Rozhodnutím pani riaditeľky Ústavu včelárstva, ktoré prikladáme v prílohe, sa rušia preškoľovacie kurzy AÚVL plánované na 13.3.2020 v Košiciach a 27.3.2020 v Bratislave.  Všetci nahlásení záujemcovia ostávajú v zozname prihlásených a keď budú pre uvedené miesta školení určené náhradné termíny budeme Vás o nich informovať prostredníctvom e-mailovej správy a tiež na tejto webstránke.

Školenie nových AÚVL: 

Z dôvodu pretrvávajúcej nákazovej situácie Covid 19 sú kurzy "Asistent úradného veterinárneho lekára - začiatočník", ktoré boli naplánovaná na 28.-29.5.2020 vo včelárskom múzeu v Kráľovej pri Senci, 25.-26.6.2020 v Liptovskom Hrádok na Ústave včelárstva a 2.-3.7.2020 v Rozhanovciayh (Pri Košiciach), na Bažantnici účelového zariadenia UVLaF zrušené.

Zrušením zaniká aj registrácia na kurz. O vypísaní nových termínov budeme tých z Vás, ktorí ste boli na zrušené kurzy prihlásení prednostne e-mailom informovať o spustení nového prihlasovania.

Je nám ľúto, že nám situácia nedovolila stretnúť sa s Vami no o to viac sa tešíme na stretnutie po úplnom zrušení preventívnych opatrení.

Materiál na stiahnutie


Tu nájdete podklady pre štúdium. Stiahnite si ich, dajú sa použíť ako poznámkový materiál počas priebehu kurzu.